marker-green

Kapitańska 4

Informacje o inwestycji

Typ oferty: Greenfield
Rodzaj transakcji: Sprzedaż
Przeznaczenie w MPZP: Mieszkalne
Powierzchnia: 1569 m2
Adres: 83-110 Tczew, ul. Kapitańska
Cena wywoławcza: 208000 zł
Wolna od obciążeń:

Media

internet

kanalizacja

gaz

prąd

telefon

woda

1. Grunt niezabudowany – rodzaj użytku Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane).
2. Kształt działki nieregularny.Teren o konfiguracji płaskiej.
3. Uzbrojenie terenu- media w ulicy- sieć energetyczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa.
4. Nieruchomość nie posiadają wykonanych przyłączy sieci technicznych. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
5. Zbycie przedmiotowej działki odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury- nabywający przejmie nieruchomość w obowiązującym stanie faktycznym i prawnym.
6. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia zieleni znajdującej się na w/w działce, nabywca nieruchomości wykona niezbędne prace we własnym zakresie i na własny koszt.

7. Gmina Miejska Tczew nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo- wodnych, występowania w gruncie zbywanej nieruchomości ewentualnych zanieczyszczeń oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po ewentualnych konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania we własnym zakresie i na własny koszt.
Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu, zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu oraz że zna i akceptuje stan techniczny i prawny nieruchomości.

8 Wzdłuż północnej granicy działki 28/29  przebiega podziemny kabel telefoniczny. Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany jest mu przebieg sieci i wynikające z tego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz, że nie będzie z tego tytułu on ani jego następcy prawni wnosić żadnych roszczeń. Z dokładną treścią oświadczenia można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym – pokój nr 55, II piętro budynku głównego.
9. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do sprawdzenia czy przedmiotowa nieruchomość odpowiada jego planowanym zamierzeniom inwestycyjnym, w szczególności pod kątem zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, warunków gruntowo wodnych oraz geotechnicznych nieruchomości.
10. Przedmiotowa nieruchomość znajdują się w strefie ochrony archeologicznej; istnieje obowiązek wykonywania badań archeologicznych.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 paźdizernika 2020 o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Tczewie (sala numer 20, I piętro).

Wadium w pieniądzu ze wskazanym numerem ewidencyjnym działki oraz imieniem i nazwiskiem lub nazwą osoby, na rzecz której następuje wpłata, musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiegow Tczewie najpóźniej do dnia 06 października 2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Tczewie, numer telefonu (58) 77 59 316.

 • Położenie

  Nazwa lokalizacji

  Kapitańska 4

  Miasto / Gmina

  Gmina Miejska Tczew

  Powiat

  tczewski

  Województwo

  pomorskie

 • Powierzchnia nieruchomości

  Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

  0.01569

 • Cena

  Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając VAT

  175

 • Informacje dotyczące nieruchomości

  Własciciel / właściciele

  Gmina Miejska Tczew

  Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)

  T

  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 • Charakterystyka działki

  Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]

  Bp

  Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych(T/N)

  N

  Odpady znajdujące się na terenie (T/N)

  N

  Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)

  N

  Przeszkody podziemne (T/N)

  T

  Opis przeszkód podziemnych

  Podziemny kabel telefoniczny

  Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)

  N

  Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)

  N

  Budynki i zabudowania na terenie (T/N)

  N

 • Połączenia transportowe

  Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

  droga asfaltowa

  Autostrada / droga krajowa [km]

  7km - A1, 1 km- droga krajowa nr 91

  Kolej [km]

  600 m

  Bocznica kolejowa [km]

  600 m

  Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

  40 km - Gdańsk Rębiechowo

  Najbliższe miasto wojewódzkie [km]

  30 km- Gdańsk

 • Istniejąca infrastruktura

  Elektryczność na terenie (T/N)

  T

  Gaz na terenie (T/N)

  T

  Woda na terenie (T/N)

  T

  Kanalizacja na terenie (T/N)

  T

  Odprowadzenie wód deszczowych na terenie(T/N)

  T

  Telefony (T/N)

  T